Obiective

Proiectul are ca obiectiv promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare ca instrument flexibil şi durabil pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizată din Vinţu de Jos în care există populaţie aparţinând minorităţii rome.

Contribuţia proiectului la îndeplinirea obiectivului specific 4.1 se va realiza prin reducerea numărului de persoanelor aflate în risc de sărăcie din comunitatea marginalizată din Vinţu de Jos cu 555 de persoane, din care 282 de etnie romă prin aplicarea unui set de măsuri integrate în domeniile educaţiei, ocupării, serviciilor sociale şi medicale, îmbunătăţirii condiţiilor de locuit, acordării asistenţei juridice şi combaterii discriminării, timp de 36 de luni de la data începerii implementării proiectului. Măsurile integrate ce vor fi aplicate vor fi personalizate şi vor fi destinate rezolvării atât unor situaţii individuale cât şi unor aspecte comunitare ce contribuie la perpetuarea unor stări vicioase, la menţinerea stării de sărăcie şi excluziune socială a populaţiei, în special a celei de etnie romă. Proiectul propus va genera un efect pozitiv pe termen lung, indicatorii şi rezultatele obţinute la finalul proiectului constituind premisele altor rezultate ce se vor releva în anii următori. Astfel, măsurile din domeniul educaţiei vor avea impact şi în anii următori, după finalizarea proiectului, beneficiarii participanţi la aceste activităţi aflându-se sub aspect educaţional influenţaţi pozitiv o lungă perioadă de timp şi vor fi stimulaţi să-şi continue sau să-şi finalizeze studiile şi să dobândească noi competenţe educaţionale ce vor contribui pozitiv la întreruperea cercului vicios în care trăiesc. Persoanele beneficiare a măsurilor de ocupare vor obţine o calificare sau îşi vor îmbunătăţi nivelul de ocupare creându-se astfel şansa ca în viitor să pătrundă mai uşor pe piaţa muncii şi să rămână mai mult timp angajaţi pe piaţa muncii formale. Prin măsurile din domeniile sociale şi medicale beneficiarii îşi vor îmbunătăţi starea de sănătate şi de siguranţă socială şi implicit vor avea o participare activă la incluziunea comunităţii din care fac parte. Îmbunătăţirea stării locuinţelor şi reglementarea aspectelor juridice legate de proprietate şi identitate vor crea, pe termen lung, un mediu ambiental îmbunătățit pentru familiile ce fac parte din comunitatea marginalizată creându-se premisele unei mai mari implicări a acestora în soluţionarea altor probleme ce îi privesc, îndeosebi în domeniile ce privesc educaţia, ocuparea şi incluziunea socială. Persoanele sprijinite prin măsurile vizate prin proiect nu vor mai resimţi atât de puternic povara mediului în care trăiesc şi se vor concentra pe educaţia copiilor şi angajarea pe piaţa muncii. De asemenea, măsurile antidiscriminare şi de mobilizare a comunităţii pentru rezolvarea problemelor intracomunitare vor genera o mai mare unitate de grup, o conştiinţă colectivă puternică, deschisă, tolerantă şi gata pregătită pentru a depasi obstacolele cu care se confrunta.

Obiectivele specifice ale proiectului

 

1. Sprijinirea unui număr de 60 de copii cu vârstele între 3 şi 7 ani, a 40 de copii din clasele V-VIII şi a 40 de adulţi din comuna Vinţu de Jos pentru creşterea accesului la educaţia timpurie, la învăţământul preşcolar şi la programele de tip a doua şansă, prevenirea abandonului şcolar de către copii şi creşterea nivelului de instruire a adulţilor, timp de 36 de luni de la data începerii implementării proiectului.

 

2. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi pentru creşterea accesului/ menţinerii pe piaţa muncii a minim 339 de beneficiari ai proiectului din comuna Vinţu de Jos, într-o perioadă de 36 de luni de la începerea implementării proiectului.

 

3. Susţinerea a 30 de beneficiari ai proiectului, din comunitatea marginalizată din Vinţu de Jos, timp de 36 de luni, pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de noi afaceri.

 

4. Realizarea unor intervenţii în domeniile social şi medical asupra a 555 de persoane din comunitatea marginalizată din Vinţu de Jos în timp de 36 de luni de la data începerii implementării proiectului.

 

5. Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit în 25 de gospodării din comunitatea marginalizată din Vinţu de Jos, realizată în termen de 36 de luni de la data începerii implementării proiectului.

 

6. Asigurarea asistenţei juridice, timp de 36 de luni, pentru minimum 100 de beneficiari ai proiectului din comunitatea marginalizată din Vinţu de Jos, pentru reglementarea documentelor de identitate şi /sau proprietate ale acestora precum şi a altor documente de natură juridică solicitate de către beneficiari.

 

7. Implicarea activă a 555 de beneficiari ai proiectului în viaţa comunităţii din Vinţu de Jos în vederea combaterii discriminării, promovării multiculturalismului şi consolidarea de parteneriate, timp de 36 de luni de la demararea proiectului.

8. Realizarea unui management performant al proiectului pentru îndeplinirea obiectivelor, atingerea tuturor indicatorilor şi rezultatelor planificate, într-o perioada de 36 de luni de la data începerii implementării proiectului.

Comentariile sunt închise.