Proiect

CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate

 

Data de începere a proiectului: 10.08.2017
Perioada de implementare: 10.08.2017 – 09.08.2020

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 21.491.286,08 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 18.267.593,17 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat : 3.102.903,07 lei
Valoarea contribuției eligibile a beneficiarului : 120.789,84 lei

Comentariile sunt închise.